ServisHero Terms of Use

ข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งานนนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559

 1. การยอมรับเงื่อนไข

กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานโดยรอบคอบและถี่ถ้วน เงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดตามด้านล่าง ("เงื่อนไขการใช้งาน") และนโยบายความเป็นส่วนตัว (ตามที่กำหนดด้านล่าง) ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่าง ServisHero (Thailand) Co. , Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ("ServisHero"), และคุณ เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้มีข้อกำหนดที่ด้านขีดจำกัด สิทธิตามกฎหมายและข้อผูกพันเกี่ยวกับการใช้งานและการมีส่วนร่วมของคุณใน (1) ผลิตภัณฑ์ของ ServisHero รวมทั้งโฆษณาแยกประเภท บอร์ด อีเมลฟังก์ชั่นต่าง ๆ และลิงค์เชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตตลอดจนเนื้อหาทั้งหมดและบริการของ ServisHero ที่ให้บริการผ่านโดเมนหลักและโดเมนย่อยของ ServisHero ที่ www.ServisHero.com เช่นเดียวกับการใช้แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมโยงกับ ServisHero (ซึ่งเรียกในที่นี้ว่า "ผลิตภัณฑ์") และ (2) การทำธุรกรรมออนไลน์ระหว่างผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอบริการ ( "ผู้ให้บริการ” แต่ละราย) และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับบริการ (“ผู้ใช้บริการ" แต่ละราย) ผ่านผลิตภัณฑ์ (บริการดังกล่าวเรียกรวมว่า "บริการ") เงื่อนไขการใช้งานได้อธิบายไว้ด้านล่าง รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวและมีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดรวมทั้งผู้ใช้ที่เผยแพร่วิดีโอ ข้อมูล ข้อความส่วนตัวและข้อความที่เปิดเผยต่อสาธารณะ โฆษณา และเนื้อหาหรือบริการอื่นๆบนผลิตภัณฑ์

คุณทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้ทำหน้าที่เป็นสถานที่สำหรับการจัดจำหน่ายออนไลน์และการประกาศออนไลน์ของผู้ใช้ที่ทำการส่งข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ การใช้งาน เยี่ยมชม ลงทะเบียนและ / หรือมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งรวมถึงบริการที่ถูกนำเสนอ ส่งเสริมและแสดงบนผลิตภัณฑ์ และด้วยการคลิกที่ "ฉันได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน" คุณได้ยอมรับว่า (1) คุณเป็นผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง (2) คุณมีอำนาจที่จะเป็นคู่สัญญาของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ (3) คุณอนุญาตให้มีการโอนชำระค่าบริการต่างๆที่ร้องขอผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์และ (4) คุณตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของเงื่อนไขการใช้งานและเอกสารอื่นทั้งหมดที่อ้างอิงในนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดข้างต้น คุณไม่ควรคลิกยืนยันการยอมรับดังกล่าวซึ่งคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้ผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้นหากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดในเงื่อนไขการใช้งานข้างต้น กรุณาหยุดการเข้าชมหรือมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์นี้ทันที

หากมีการอ้างอิงถึง "คุณ" หรือ "ของคุณ" หมายความถึงบุคคลที่เข้าถึง ใช้และ / หรือมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือเปิดบัญชี (ตามที่กำหนดด้านล่าง) ในนามของธุรกิจ ถือว่าคุณเป็นผู้แทนและรับประกันว่าคุณเป็นผู้มีอำนาจในการผูกพันธุรกิจนั้นเข้ากับเงื่อนไขการใช้งานซึ่งถือเป็นการยอมรับในนามของธุรกิจนั้นด้วย และคำว่า "คุณ" และ "ของคุณ" ในที่นี้อ้างถึงธุรกิจดังกล่าว

 1. การแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานและ / หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว

ด้วยดุลยพินิจของทางบริษัแต่เพียงผู้เดียวทาง ServisHero ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานและเอกสารอื่น ๆที่อ้างอิงในเอกสารฉบับนี้ได้ทุกเมื่อและทางServisHeroจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและเงื่อนไขการใช้งานที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมที่http://www.ServisHero.com และ / หรือเราอาจแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องการติดต่อใด ๆ ที่ ServisHero ได้รับแจ้งจากคุณ คุณมีหน้าที่ในการอ่านและตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งาน ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลง การใช้งานผลิตภัณฑ์หลังมีการแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติม

หมายถึงการยินยอมและยอมรับเงื่อนไขของเงื่อนไขการใช้งานที่ปรับแก้ หากคุณไม่เห็นด้วยที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งาน ณ ปัจจุบันหรือเงื่อนไขการใช้งานในอนาคต กรุณาอย่าใช้หรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัว

ServisHero ได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้อธิบายกับผู้ใช้เกี่ยวกับข้อมูลของพวกเขาที่จะถูกรวบรวมและนำมาใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ถูกอ้างอิงข้างต้นและรวมอยู่ในเงื่อนไขการใช้งานที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ การใช้งานของผลิตภัณฑ์นี้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว สามารถเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่: www.ServisHero.com/privacy-policy.

 1. การอนุญาตให้เข้าถึง

ServisHero ให้การอนุญาตแบบไม่ผูดขาดและสามารถเพิกถอนได้แก่คุณเพื่อให้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้งาน แต่ (1) คุณจะต้องไม่คัดลอก เผยแพร่หรือดัดแปลงผลงานจากผลิตภัณฑ์ในสื่อใด ๆหากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ServisHero (2) คุณจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์โดยไม่จำเป็นต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และ (3) คุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานและปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่น

 1. นโยบายเพิ่มเติม

การเข้าถึง การใช้งานและการมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน กฎระเบียบ แนวทางและนโยบายเพิ่มเติมทั้งหมดของ ServisHero ซึ่ง ServisHero ได้กำหนดไว้เป็นระยะ รวมถึง นโยบายด้านลิขสิทธิ์หรือข้อผูกมัดอื่นที่ ServisHero ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์ (ที่ "นโยบายเพิ่มเติม") โดยไม่มีข้อจำกัด คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายเพิ่มเติมและข้อผูกมัดนั้นเมื่อคุณรับทราบและยอมรับว่าหากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงหรือเอกสารอ้างอิงในที่นี้รวมถึงนโยบายบัญชี เกณฑ์การสมัครสมาชิกหรือนโยบายเพิ่มเติม ServisHero อาจยกเลิกบัญชีของคุณที่เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจ

สมาชิกภาพและการเข้าถึง

 1. เกณฑ์การเป็นสมาชิก

การใช้งานผลิตภัณฑ์จะใช้ได้เฉพาะกับบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและเป็นบุคคลที่สามารถทำสัญญาอันมีผลผูกพันภายใต้กฎหมายได้ คุณเป็นตัวแทน รับทราบและยอมรับว่าคุณเป็นบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและ (ก) ข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดที่คุณส่งให้เราเป็นจริงและถูกต้อง (ข) คุณจะรักษาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวและ (ค) การใช้งานของผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอผ่านผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใด บัญชีของคุณ (ที่กำหนดไว้ด้านล่าง) อาจถูกยกเลิกโดยไม่มีการแจ้งเตือนหากเราเชื่อว่าได้ว่าคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือหากคุณไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐหรือท้องถิ่น รวมทั้งกฏระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ

คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนกับ ServisHero หากต้องการเพียงเยี่ยมเยียนและดูผลิตภัณฑ์ แต่หากต้องการเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการใช้งานบางอย่างของผลิตภัณฑ์ คุณต้องสร้างบัญชีที่มีรหัสผ่านป้องกัน ("บัญชี") โดยคุณต้องส่งชื่อและที่อยู่อีเมล์ของคุณผ่านหน้าลงทะเบียนบัญชีและสร้างรหัสผ่านเพื่อทำการสร้างบัญชี นอกจากนี้คุณยังต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งไม่จำเป็นต้องระบุในขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชี แต่อาจเป็นประโยชน์ต่อ ServisHero ใน

การให้บริการคุณด้วยประสบการณ์การใช้งานที่ปรับแต่งให้เชื่อมโยงกับลูกค้ามากขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถลงทะเบียนบัญชีโดยใช้บัญชี Facebook ที่มีอยู่และข้อมูลส่วนตัวเพียงเข้าสู่ระบบ ( "รหัสผ่านจากเว็บไซต์บุคคลที่สาม")

ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในการปกป้องรหัสผ่าน ServisHero ของคุณและรหัสผ่านจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สามของคุณทุกเมื่อ ถ้ามี (รวมเรียกว่า "รหัสผ่าน") และรักษารหัสผ่านของคุณในทุกเมื่อ คุณจะรับผิดชอบทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณแต่เพียงผู้เดียวและคุณจะต้องแจ้ง ServisHero ทันทีที่มีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยหรือมีการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ในบัญชีของคุณ ในทำนองเดียวกัน คุณต้องไม่ใช้บัญชีของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณยอมรับว่าคุณจะไม่บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับตนเองหรือเป็นตัวแทนของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์รายอื่นและ/ หรือบริการที่นำเสนอบนผลิตภัณฑ์ คุณรับทราบและยอมรับว่า ServisHero จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากการใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดกับ ServisHero หรือคนอื่น ๆ เนื่องจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว เจ้าของบัญชีซึ่งบางครั้งจะถูกเรียกว่า "ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน."

คุณรับทราบและยอมรับว่าจะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อไปนี้ "นโยบายบัญชี"

 • คุณจะไม่คัดลอกหรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ในสื่อใด ๆ หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ServisHero ก่อน
 • คุณจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้
 • คุณจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์เมื่อทำการสร้างบัญชีของคุณ
 • คุณจะต้องไม่ใช้ระบบอัตโนมัติใด ๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง "หุ่นยนต์", "สไปเดอร์", "ผู้อ่านออฟไลน์", สแครปเปอร์ ฯลฯ เพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ServisHero ก่อน
 • คุณจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการโดยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล ข้อความคัดลอกที่มีลิขสิทธิ์หรือการใช้ในทางที่ผิดหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงการลอกเลียนแบบ การแข่งขันหรือใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
 • คุณจะไม่ส่งคำร้องขอซ้ำไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ ServisHero หรือเซิร์ฟเวอร์ใดของบริษัทในเครือ ServisHero หรือพันธมิตรในระยะเวลาที่คนธรรมดาไม่สามารถทำได้โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ออนไลน์ตามปกติ แต่อย่างไรก็ตามหากมีผู้ใช้เสิร์ชเอ็นจินใช้สไปเดอร์หรือหุ่นยนต์ช่วยคัดลอกข้อมูลจากเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ของการสร้างดัชนีค้นหาเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะแต่ข้อมูลดังกล่าวไม่มีการบันทึกแคชหรือหน่วยความจำถาวร ทาง ServisHero ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ในการเพิกถอนข้อยกเว้นเหล่านี้เป็นกรณีทั่วไปหรือกรณีเฉพาะเจาะจง
 • คุณจะไม่รับสมัคร เรียกร้องหรือติดต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการสำหรับการจ้างงานหรือการติดต่อทางธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับ ServisHero โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ServisHero
 • คุณต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่ (1) ขัดขวางต่อโครงสร้างพื้นฐานของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีเหตุผลอันควรซึ่งอาจก่อภาระผูกพันที่ไม่สมเหตุสมผลตามดุลยพินิจของServisHero (2) รบกวนหรือพยายามแทรกแซงการทำงานของผลิตภัณฑ์หรือการมีส่วนร่วมของบุคคลที่สาม หรือ (3) หลบเลี่ยงมาตรการของ ServisHero ที่ใช้ป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์
 • คุณตกลงที่จะไม่รวบรวมหรือเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล รวมถึงชื่อหรือข้อมูลบัญชีอื่นจากผลิตภัณฑ์หรือตกลงที่จะไม่ใช้ระบบสื่อสารที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการชักชวนเชิงการค้า

หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกสมาชิกที่ถูกอ้างอิงข้างต้นหรือนโยบายเกี่ยวกับบัญชี กรุณาอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ หาก ServisHero พบว่าคุณได้ละเมิดเงื่อนไขของเกณฑ์การคัดเลือกสมาชิกหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ServisHero ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้งานของผลิตภัณฑ์ในทันทีตามดุลยพินิจ

จรรยาบรรณสมาชิก

 1. ข้อห้ามสำหรับเนื้อหาที่ส่ง

คุณจะไม่อัพโหลด โพสต์ โอนถ่าย เผยแพร่ แจกจ่ายหรืออำนวยความสะดวกในการเผยแพร่เนื้อหารวมทั้งข้อความ ภาพ วิดีโอ เสียง ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ใดๆที่เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์รวมทั้งรายละเอียดของคุณ ( " ข้อมูลส่วนตัว ") การโพสต์การให้บริการที่คุณนำเสนอ (" ข้อเสนอ") การโพสต์การบริการที่คุณต้องการ ("ความต้องการ") หรือการโพสต์แสดงความคิดเห็นใด ๆ หรือบทวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ ผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการ ( "ข้อเสนอแนะ") (เนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมาในที่นี้บางครั้งจะถูกเรียกว่า "เนื้อหาที่ส่ง" และการโพสต์เนื้อหาที่ส่งบางครั้งเรียกว่า "โพสต์" ) ซึ่ง

 • แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสิ่งที่คุณโพสต์ รวมทั้งมีการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลหรือข้อมูลชีวประวัติใด ๆ ที่ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ให้บริการ จัดหาหรือสร้างการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่ละเมิดเงื่อนไขการใช้งาน มีจุดมุ่งหมายที่จะทำอันตรายหรือใช้ประโยชน์จากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ( "ผู้เยาว์") ในทางใดทางหนึ่ง ถูกออกแบบมาเพื่อเรียกร้องหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์รวมถึงชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ ที่อยู่บ้าน เบอร์โทรศัพท์หรือชื่อของโรงเรียน
 • บุกรุกความเป็นส่วนตัวของบุคคลโดยพยายามที่จะรวบรวม จัดเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ รหัสผ่าน ข้อมูลบัญชี หมายเลขบัตรเครดิต ที่อยู่บ้าน หรือข้อมูลติดต่ออื่น ๆ โดยบุคคลนั้นไม่ทราบและไม่ได้ให้ความยินยอม
 • มีข้อความเท็จหรือการบิดเบือนที่อาจก่อความเสียหายต่อ ServisHero หรือบุคคลที่สามใด ๆ
 • อนาจาร คุกคาม ก่อความเกลียดชัง ผิดกฎหมาย ลามก หมิ่นประมาท ใส่ร้าย ข่มขู่ แบ่งแยกเชื้อชาติหรือวัฒนธรรม น่ารังเกียจ ยุยง ชวนเชื่อหรือเป็นการแสดงออกถึงความลามก อนาจาร หยาบคาย ดูหมิ่น เกลียดชัง คลั่งเชื้อชาติ หรือความรุนแรง กระตุ้นการดำเนินการที่กระทำความผิดทางอาญา สนับสนุนการกระทำความผิดทางแพ่งหรือละเมิดกฎหมายใด ๆ ส่งเสริมการเหยียดเชื้อชาติ ความเกลียดชัง หรือเป็นอันตรายทางกายภาพต่อกลุ่มใดหรือบุคคลใด มีภาพเปลือย ภาพความรุนแรงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เหมาะสมในทางอื่น
 • มีการจดลิขสิทธิ์ ได้รับการป้องกันโดยลับทางการค้าหรืออาจมีกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมทั้งความเป็นส่วนตัวและสิทธิในการทำให้ปรากฎต่อสาธารณชน ยกเว้นกรณีที่คุณเป็นเจ้าของสิทธิดังกล่าวหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของโดยชอบธรรมให้โพสต์เนื้อหาและเพื่อให้ ServisHero ได้รับสิทธ์ในการอนุญาตทั้งหมดไว้ในที่นี้
 • มีหรือส่งเสริมการทำสำเนาที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือลิงค์เชื่อมโยงไปยังโปรแกรมดังกล่าว ข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการคัดลอก เพลงละเมิดลิขสิทธิ์หรือลิงค์เชื่อมโยงไปยังไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงหรือเนื้อเพลง, แท็บกีตาร์หรือแผ่นเพลง ผลงานศิลปะ อุปกรณ์การเรียนการสอนหรืออื่น ๆ สำเนา การจัดแสดง การใช้งาน การทำงาน หรือการเผยแพร่ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่นใดของผู้อื่น
 • มีจุดมุ่งหมายที่จะคุกคาม สะกดรอย หมิ่นประมาท หลอกลวง ทำให้เสื่อมเสีย ทำให้เป็นเหยื่อ หรือข่มขู่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลบนพื้นฐานของอายุ เพศ ความพิการ เชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ ชาติพันธุ์ ศาสนา หรือยุยงหรือส่งเสริมให้คนอื่นกระทำการดังกล่าว
 • มีเจตนาทำอันตรายหรือขัดขวางผู้ใช้คอมพิวเตอร์คนอื่นหรืออนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงซอฟต์แวร์โดยผิดกฎหมาย หรือหลบเลี่ยงการรักษาความปลอดภัยหรือเซิร์ฟเวอร์ของผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสแปม การแอบอ้าง ใช้ตัวตนของหรือความพยายามที่จะแอบอ้างเป็นพนักงาน ตัวแทน ผู้จัดการ เจ้าภาพ ผู้ใช้รายอื่นของ ServisHero หรือบุคคลอื่นใดด้วยวิธีใด ๆก็ตาม
 • โฆษณาหรือชักชวนทำธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับหรือไม่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ (ตามที่กำหนดตามดุลยพินิจของ ServisHero)
 • มีหรือถูกพิจารณาเป็น "อีเมลขยะ", "สแปม", "จดหมายลูกโซ่", "แชร์ลูกโซ่", "การตลาดโดยอาศัยตัวแทนโฆษณา" หรือการโฆษณาเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์
 • มีการโฆษณาสำหรับแชร์ลูกโซ่, บัตรส่วนลด, ที่ปรึกษาสินเชื่อ, การสำรวจออนไลน์หรือการแข่งขันออนไลน์
 • เผยแพร่หรือมีไวรัสหรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อ ServisHero หรือผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ใช้ ServisHero
 • มีลิ้งค์เชื่อมโยงกับการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขการใช้งาน
 • มาจากต่างถิ่นหรือมีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง
 • มีเนื้อหาที่เหมือนกันกับการโพสต์อื่น ๆ ที่คุณได้โพสต์ไปแล้ว หรือมีการใช้อุปกรณ์อัตโนมัติหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆช่วยส่งโพสต์ได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ServisHero
 1. ข้อห้ามสำหรับการส่งข้อความ

คุณจะไม่สามารถส่งข้อความไปยังผู้ใช้อื่น ๆ หากข้อเป็นข้อความที่มี

 • ข้อเสนอให้โอนเงินในประเทศหรือเงินต่างประเทศเป็นจำนวนที่เกินกว่าราคาค่าบริการร้องขอ ด้วยจุดประสงค์ที่จะขอคืนเงินส่วนใดส่วนหนึ่งจากการชำระเงิน หรือ
 • การโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์หรือการตลาดของการบริการไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ภายนอก
 1. ห้ามมีการแบ่งแยก

การโพสต์จ้างงาน กฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐและท้องถิ่นห้ามการโพสต์จ้างงานที่มีสิทธิพิเศษ ข้อจำกัด หรือการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศชาติกำเนิด อายุ ความพิการหรือการแบ่งแยกอื่นๆ ทาง ServisHero จะไม่รับรู้ถึงการโพสต์ใด ๆ สำหรับการจ้างงานที่ละเมิดกฎหมายทาง ServisHero มีสิทธิ์ลบการโพสต์การจ้างงานที่เลือกปฏิบัติหรือละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐหรือท้องถิ่นทันทีตามดุลยพินิจโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. ข้อห้ามในส่วนของการบริการ

ขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องไม่:

 • โพสต์เนื้อหาหรือรายการในหมวดหมู่หรือพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมบนผลิตภัณฑ์
 • ละเมิดกฎหมาย สิทธิของบุคคลที่สาม นโยบายบัญชีหรือเงื่อนไขการใช้ใดๆ เช่น ข้อห้ามที่อธิบายข้างต้น
 • ไม่ชำระเงินสำหรับบริการที่คุณซื้อ เว้นแต่ผู้ให้บริการได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอันเป็นสาระสำคัญของการบริการหลังจากได้เจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงการให้บริการดังกล่าว หลังจากมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ หรือคุณไม่สามารถรับรองความถูกต้องของตัวผู้ให้บริการ
 • ไม่สามารถให้บริการที่คุณซื้อได้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการไม่สามารถทำตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงร่วมกันตามข้อตกลงสำหรับบริการดังกล่าว ปฏิเสธที่จะชำระเงิน มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ที่ชัดเจน หรือไม่สามารถรับรองความถูกต้องเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการได้ โกงราคาบริการใดๆหรือขัดขวางการโพสต์ของผู้ใช้คนอื่น
 • หลีกเลี่ยงหรือโกงโครงสร้างค่าธรรมเนียม การเรียกเก็บเงิน หรือค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ ServisHero โพสต์ข้อความเท็จ ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิด หมิ่นประมาทหรือหมิ่นประมาทเนื้อหา (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์)
 • ดำเนินการใด ๆ ที่อาจทำลายระบบความคิดเห็นหรือการจัดอันดับ (เช่น การแสดงผล การนำเข้าหรือการส่งออกข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับหรือการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อจุดประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์)
 1. ความคิดเห็น

ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ คุณตกลงที่จะใช้วิจารญาณอย่างระมัดระวังรอบคอบเมื่อให้ความคิดเห็นแก่ผู้ใช้อื่น การดำเนินการต่อไปนี้ถือเป็นการใช้ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม (ก) ข่มขู่ว่าจะแสดงความคิดเห็นเชิงลบหรือไม่เป็นกลางสำหรับผู้ใช้คนอื่นหากผู้ให้บริการคนดังกล่าวไม่ให้บริการที่ไม่ได้ระบุอยู่ในโพสต์ต้นฉบับหรือไม่ยินยอมให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการที่จะจัดหาให้ (ข) การแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการดูมีภาพลักษณ์ที่ดีเกินกว่าที่เป็นจริง และ (ค) รวมทั้งเงื่อนไขในข้อเสนอหรือความต้องการที่ห้ามมิให้ผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็น

 1. บทลงโทษสำหรับการใช้ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม

หากคุณละเมิดกฎที่อ้างอิงข้างต้นเกี่ยวกับแสดงความคิดเห็น ทาง ServisHero อาจดำเนินการต่อไปนี้ตามดุลยพินิจ (1) การยกเลิกความคิดเห็น หรือการโพสต์ใดๆ ของคุณ (2) จำกัดสิทธิ์บัญชีของคุณ (3) ระงับบัญชีของคุณ และ / หรือ (4) ลดสถานะของคุณที่ได้รับผ่านหน้าความคิดเห็น

 1. รายงานการใช้งานการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม

ท่านสามารถติดต่อ ServisHero เกี่ยวกับการใช้งานการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมผ่านทางอีเมล์[email protected].

 1. การแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับความคิดเห็น
  ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความคิดเห็น ServisHero จะเป็นผู้ตัดสินข้อพิพาทดังกล่าว นอกจากนี้ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ระหว่างผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความคิดเห็น SERVISHERO มีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการลบความคิดเห็นดังกล่าวหรือการดำเนินการใด ๆ ที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

รายการข้อห้ามดังกล่าวข้างต้นได้ให้ตัวอย่างซึ่งอาจยังไม่ครอบคลุมโดยสมบูรณ์ ดังนั้น ServisHero ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการ (ก) ยุติการเข้าถึงบัญชีของคุณ ยุติความสามารถในการโพสต์บนผลิตภัณฑ์นี้ (หรือบริการ) และ (ข) ปฏิเสธ ลบหรือล้าง ย้ายหรือแก้ไขเนื้อทั้งหมดหรือบางส่วนของของการโพสต์ โดยอาจมีหรือไม่มีสาเหตุและมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบสำหรับเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลใดๆหรือการกระทำใด ๆ ที่ ServisHero เห็นว่าไม่เหมาะสมหรือเป็นการทำลายผลิตภัณฑ์หรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการนี้ ServisHero ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนอีเมลหรือข้อความอื่นๆที่อนุญาตให้คุณส่งไปยังผู้อื่นซึ่งเป็นจำนวนที่ ServisHero เห็นสมควรตามดุลยพินิจ ทั้งนี้ ServisHero อาจรายงานไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหากมีการกระทำใดที่อาจผิดกฎหมายและหากมีการรายงานเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว เมื่อได้รับคำสั่งในทางกฎหมายหรือตามดุลยพินิจของ

ServisHero ทาง ServisHero จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบกิจกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมายบนผลิตภัณฑ์นี้หรือบนอินเทอร์เน็ต ServisHero ไม่ได้และไม่สามารถตรวจสอบการโพสต์ในทุกผลิตภัณฑ์ และ ServisHero ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบ ควบคุม หรือลบโพสต์หรือข้อมูลอื่นที่คุณหนือผู้ใช้รายอื่นส่งตามข้อห้ามเหล่านี้

 1. SERVISHERO PANEL

ServisHero มุ่งมั่นในการสร้างทีมงานผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงผู้ให้บริการด้านการบริการทั่วไปและผู้ให้บริการที่ตรงตามความต้องการ ผู้ให้บริการที่ตรงตามความต้องการจะได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ดังนี้ คุณภาพ ค่าใช้จ่าย ความยืดหยุ่น การส่งมอบ บริการและนวัตกรรม

 1. การตอบรับ

ผู้ให้บริการที่ตรงตามความต้องการควรจะรับงานได้ 90% ของงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายตามเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้ เช่น สถานที่ทำงานและประเภทของงาน เมื่อยอมรับงาน ผู้ให้บริการต้องตอบรับการร้องของานภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่แจ้งความประสงค์ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของงานและความพร้อมของลูกค้า ผู้ให้บริการที่ตรงตามความต้องการของคุณจะต้องตอบรับตัวแทนของ ServisHero ภายใน 60 นาทีภายในช่วงเวลาที่ตกลงกันไว้ ค่าเฉลี่ยของการให้คะแนนความนิยมของผู้ให้บริการที่ตรงตามความต้องการต้องไม่ต่ำกว่า 4 ดาวซึ่งจะถูกประเมินบนพื้นฐานของความตรงต่อเวลา ฝีมือ บริการหลังการขาย และความเป็นมืออาชีพ

 1. ค่าคอมมิชชั่นและการจ่ายเงิน

ผู้ให้บริการที่ตรงตามความต้องการของคุณอาจได้รับงานที่ผ่านการยืนยันโดยตรงจาก ServisHero และในกรณีเหล่านั้น ServisHero จะหักค่านายหน้าสำหรับการอำนวยความสะดวกให้กับงานที่ได้รับการยืนยืน ซึ่งวิธีการจ่ายค่านายหน้าจ่ายมีดังนี้:

 1. การออกใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชั่น ค่าคอมมิชชั่นที่ต้องจ่ายให้กับ ServisHero จะถูกคำนวณตามที่ตกลงกัน / เปอร์เซ็นต์คงที่ของค่าใช้จ่ายรวม ในกรณีจะต้องลงรายละเอียดค่าจ้างแรงงานของการบริการไว้อย่างชัดเจนในใบแจ้งหนี้
 2. จ่ายภายหลังงานแล้วเสร็จ โดยทาง ServisHero อาจรับเงินค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนสำหรับงานที่ได้รับการยืนยันในนามผู้ให้บริการที่ตรงตามความต้องการ โดย ServisHero จะหักค่าอำนวยความสะดวกออกและจ่ายเงินส่วนที่เหลือให้ผู้ให้บริการภายหลังจากงานเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนดโดย ServisHero
 1. ใบแจ้งหนี้และกระบวนการชำระเงิน

จำนวนเงินที่ค้างชำระโดยผู้ให้บริการภายใต้ข้อ 12 (ข) (1) ServisHero จะออกใบแจ้งหนี้ผู้ให้บริการเป็นรายเดือน เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้จะต้องทำการชำระเงินภายใน 7 วันนับจากวันที่ที่ระบุในใบแจ้งหนี้ ให้บริการภายจะต้องชำระเงินผ่านธนาคารออนไลน์หรือโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารได้แจ้งที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน ผู้ให้บริการจะต้องติดต่อ ServisHero ทันที ทางอีเมล์ [email protected]

 1. การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับผู้ให้บริการที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งานนี้ ผู้ให้บริการจะต้องรักษามาตรฐานสูงสุดของการทำงานอยู่ตลอดเวลา โดยยึดถือวิธีปฏิบัติต่อไปนี้:

 1. ผู้ให้บริการต้องสุภาพกับลูกค้าตลอดเวลา
 2. ผู้ให้บริการต้องมาตรงเวลาในทุกการนัดหมาย ผู้ให้บริการควรแจ้งเวลาที่จะเดินทางมาถึงลูกค้าก่อนและควรมมาถึง 15 นาทีก่อนเวลานัดหมาย ในกรณีเร่งด่วน / ฉุกเฉิน ผู้ให้บริการต้องติดต่อทีม support ของ ServisHeroทันที
 3. ผู้ให้บริการต้องทำการติดตามผลหลังการบริการเมื่องานเสร็จสิ้น
 4. ผู้ให้บริการต้องกำหนดราคาที่โปร่งใสให้กับลูกค้า หากมีบริการเสริมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกิดขึ้น ผู้ให้บริการจะต้องได้รับการอนุมัติจากลูกค้าก่อนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใด ๆ

ServisHero ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความร่วมมือระหว่าง ServisHero และผู้ให้บริการในกรณีที่ผู้ให้บริการมีการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานหรือเมื่อ ServisHero ได้รับการร้องเรียนเกินกว่าโควต้าที่ได้รับอนุญาต

 1. ประกัน

ภายใต้ข้อตกลงข้อที่ 46 47 และ 48 สำหรับบริการที่มีการทำธุรกรรมผ่าน ServisHero ที่ http://www.ServisHero.com ServisHero จะเสนอการป้องกันที่มูลค่า RM500 เท่านั้น ต่อมูลค่าของการบริการของผู้ให้บริการที่มีการเรียกค่าเสียหายจากผู้ให้บริการ แต่ ServisHero จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ไม่ได้ทำธุรกรรมผ่าน ServisHero

กฎสำหรับผู้ให้บริการ

 1. ประวัติและข้อเสนอจะต้องไม่เป็นเท็จ

ขึ้นอยู่กับข้อยกเว้นใด ๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้งานหรือนโยบายเพิ่มเติม ถ้ามี ผู้ให้บริการจะต้องไม่ (ก) ใส่การบริการหรือข้อเสนอการบริการใด ลงในหมวดหมู่ที่ไม่เหมาะสมกับการบริการที่นำเสนอ (ข) การบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับสถานที่ให้บริการ (ค) รวมถึงชื่อแบรนด์หรือคีย์เวิร์ดที่ไม่เหมาะสมบนโปรไฟล์ ข้อเสนอ ความต้องการ ความคิดเห็นหรือหัวข้อหรือคำอธิบายอื่นเกี่ยวกับการให้บริการ (ง) ใช้หัวข้อที่ทำให้เข้าใจผิดซึ่งไม่อธิบายการบริการอย่างถูกต้อง หรือ (จ) มีข้อมูลใด ๆ ในโปรไฟล์ของพวกเขาที่เป็นเท็จ

 1. ไม่สามารถใช้เทคนิคในโปรไฟล์และข้อเสนอเพื่อหลีกเลี่ยงหรือหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมจาก SERVISHERO

ขึ้นอยู่กับข้อยกเว้นใด ๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้งานหรือนโยบายเพิ่มเติม ถ้ามี ผู้ให้บริการจะต้องไม่ (ก) นำเสนอแคตตาล็อกหรือลิงค์เชื่อมโยงไปยังผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามจากผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียนหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่อาจได้รับบริการโดยตรง (ข) โพสต์หลายครั้งเกินขีดจำกัด (ค) โพสต์บริการเดียวแต่นำเสนอบริการอื่นที่เหมือนกันในรายละเอียดการให้บริการนั้นๆ (ง) คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการเดินทางที่ไกลกว่าที่ต้องการให้บริการ (จ) เสนอโอกาสซื้อบริการหรือบริการอื่นนอกเหนือจากบริการของ ServisHero ผ่าน ServisHero (ฉ) ใช้หน้าโปรไฟล์หรือชื่อผู้ใช้เพื่อส่งเสริมบริการที่ไม่ได้นำเสนอในหรือผ่านทางผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการที่ไม่ได้รับอนุญาต

 1. โปรไฟล์และข้อเสนอต้องส่งเสริมการแข่งขันที่ยุติธรรมและต้องให้ประสบการณ์ที่ดี ปลอดภัย ใช้งานง่ายกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทุกคน

ขึ้นอยู่กับข้อยกเว้นใด ๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้งานหรือนโยบายเพิ่มเติม ถ้ามี ผู้ให้บริการจะต้องไม่ (ก) เรียกร้องให้ผู้ใช้บริการชำระเงินสดหรือใช้วิธีการชำระเงินอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก ServisHero ให้เป็นวิธีการชำระเงินได้รับอนุมัติ (ข) มีลิงค์เชื่อมโยงที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของ ServisHero เกี่ยวกับการเชื่อมโยงไปยังบุคคลที่สาม (ค) ใช้ HTML และ JavaScript บางประเภทในการโพสต์ ในหน้าโปรไฟล์ ในหน้าข้อเสนอหรือในหน้าความต้องการของคุณ (ง) มีโฆษณาส่งเสริมสลาก รางวัล โบนัส เกมส์ การแจกรางวัลหรือการสุ่มจับฉลาก (จ) ใช้คำหยาบคายในการโพสต์ (ฉ) รับทราบหรือให้เครดิตแก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามสำหรับการบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโพสต์ใดโพสต์หนึ่งของคุณ (1) มีตัวอักษร HTML ขนาดฟ้อนท์ใหญ่กว่า 3 มากกว่า 10 คำ และ / หรือโลโก้ขนาด 88X33 A พิกเซล (โดยมีเงื่อนไขว่าคุณเป็นผู้แทนและรับประกันว่าคุณมีใบอนุญาต การอนุญาตและ / หรือการอนุมัติจากบุคคลที่สามที่ใช้บังคับในการใช้ชื่อที่บุคคลที่สามและ / หรือโลโก้) (2) มีสื่อส่งเสริมการขายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ของบุคคลที่สาม และ / หรือ (3) มีลิ้งคเชื่อมโยงไปยังผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามของที่มีข้อมูลใด ๆ อันนอกเหนือไปจากที่ ServisHero จัดหาให้ (ช) มีการสนับสนุนบุคคลที่สามในการโพสต์ หรือ (H) สร้างการโพสต์ที่ไม่ได้นำเสนอการบริการ

 1. บทลงโทษของการละเมิดกฎสำหรับผู้ให้บริการ

หากผู้ให้บริการฝ่าฝืนกฎอ้างอิงข้างต้นที่เกี่ยวกับการโพสต์ของเขาหรือเธอ ทาง ServisHero อาจดำเนินการใด ๆ ตามดุลยพินิจ ดังต่อไปนี้ (ก) ยกเลิกการโพสต์ (ข) จำกัดสิทธิ์บัญชีของผู้ให้บริการ (ค) ระงับบัญชีผู้ให้บริการ (ง) ให้ผู้ให้บริการชดเชยค่าธรรมเนียมใดๆที่ได้รับจากการโพสต์ถูกยกเลิก และ / หรือ (จ) ลดสถานะของผู้ให้บริการที่ได้รับผ่านทางหน้าความคิดเห็น

กฎสำหรับผู้ใช้บริการ

 1. ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการดังต่อไปนี้

(ก) ทำการผูกมัดที่จะซื้อหรือใช้บริการโดยไม่ชำระเงิน (ข) ลงทะเบียน ต่อรองราคา ใช้งานหรือเรียกร้องบริการโดยไม่มีเจตที่จะทำตามการใช้งานหรือการชำระเงินสำหรับการบริการ (ค) ตกลงที่จะซื้อบริการทั้งที่คุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงของผู้ให้บริการที่ระบุไว้ในการโพสต์หรือตกลงที่จะซื้อบริการด้วยเจตนาที่จะขัดขวางการโพสต์หรือ (ง) ใช้ตัวเลือกใด ๆ ที่มีอยู่ปัจจุบันหรือในอนาคตในทางที่ผิด ผ่าน ServisHero อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้งานหรือการซื้อบริการใด ๆ

 1. บทลงโทษสำหรับผู้ใช้บริการที่ละเมิดกฎใด ๆ

หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนกฎที่อ้างอิงข้างต้นเกี่ยวกับการโพสต์ของเขาหรือเธอ ServisHero อาจดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้ ตามดุลยพินิจ (ก) ยกเลิกการโพสต์ (ข) จำกัดสิทธิพิเศษในบัญชีของผู้ใช้บริการ (ค) ระงับบัญชีผู้ใช้บริการ และ / หรือ (ง.) ลดสถานะของผู้ใช้บริการที่ได้รับผ่านทางหน้าความคิดเห็น

การใช้เนื้อหาที่ส่ง

 1. ไม่มีการรักษาความลับ

ในปัจจุบันหรือในอนาคตผลิตภัณฑ์อาจอนุญาตให้มีการส่งวิดีโอหรือการสื่อสารอื่นๆไปถึงคุณและผู้ใช้อื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโปรไฟล์ รูปโปรไฟล์ ข้อเสนอ ความต้องการ ความคิดเห็นใด ๆ ของคุณและเนื้อหาที่ส่งทั้งหมดและการเป็นเจ้าของร่วมกัน, การแบ่งปันและ / หรือการเผยแพร่เนื้อหาที่ส่งดังกล่าว คุณเข้าใจดีว่า ServisHero จะไม่รับประกันความลับใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาที่ส่งที่ได้รับการเผยแพร่ดังกล่าว

คุณยอมรับว่าคุณอนุญาตให้เนื้อหาที่ส่งสามารถถูกค้นหาได้โดยผู้ใช้ที่ลงทะเบียนที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่มีกรรมสิทธิ์และไม่มีการรักษาเป็นความลับ คุณยอมรับว่า ServisHero สามารถใช้หรือเผยแพร่เนื้อหาที่ส่งดังกล่าวที่สามารถถูกค้นหาได้อย่างอิสระโดยไม่จำกัดสำหรับวัตถุประสงค์ในการให้บริการ

 1. การเป็นผู้แทนและการรับประกันของคุณ

คุณจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ส่งด้วยตนเองและยอมรับผลกระทบของการโพสต์หรือเผยแพร่แต่เพียงผู้เดียว คุณยืนยัน เป็นผู้แทนและ / หรือรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหาที่ส่งว่า (ก) คุณเป็นเจ้าของหรือมีใบอนุญาต สิทธิ์ การยินยอม การอนุญาตและให้อำนาจแก่ ServisHero ในการใช้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์อื่นและเพื่อการใด ๆ และเนื้อหาที่ส่งทั้งหมดเพื่อช่วยให้การรวมและการใช้งานของเนื้อหาที่ส่งเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และ (ข) คุณได้รับความยินยอม การปล่อย และ/หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของแต่ละบุคคลและทุกคนในเนื้อหาที่ส่งเพื่อที่จะใช้ชื่อหรือฉายาของแต่ละบุคคลและทุกบุคคลดังกล่าว เพื่อเปิดใช้งานการรวมและการใช้เนื้อหาที่ส่ง ในลักษณะที่ไตร่ตรองโดยผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขการใช้งาน คุณตกลงที่จะจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมและเงินที่ติดค้างกับบุคคลของเนื้อหาที่ส่งใด ๆ ที่โพสต์โดยคุณหรือผ่านทางผลิตภัณฑ์

 1. สิทธิความเป็นเจ้าของของคุณและการอนุญาต SERVISHERO

คุณมีสิทธิความเป็นเจ้าทั้งหมดในเนื้อหาที่ส่ง แต่ด้วยการส่งเนื้อหาที่ส่งให้กับ ServisHero สำหรับการโพสต์บนผลิตภัณฑ์ คุณได้ให้และเป็นผู้แทนและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะให้การอนุญาตแบบถาวร ทั่วโลก ไม่ผูกขาด ไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นใบอนุญาตย่อย สามารถเปลี่ยนมือได้ ต่อ ServisHero เพื่อการใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย ปรับรูปแบบ แปล เตรียมผลงานต่อเนื่อง แสดงผลและดำเนินการเนื้อหาที่ส่งเกี่ยวกับกับผลิตภัณฑ์และการดำเนินธุรกิจของ ServisHero (และผู้รับช่วงต่อ) รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการส่งเสริมการขาย และการกระจายของส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของผลิตภัณฑ์และผลงานที่ต่อเนื่องดังกล่าวในรูปแบบสื่อและผ่านช่องทางสื่อใด ๆ นอกจากนี้คุณยังให้สิทธิ์แบบไม่จำกัดในการเข้าถึงเนื้อหาที่ส่งแก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ผู้อื่นเพื่อใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย เตรียมผลงานต่อเนื่อง แสดงผลและดำเนินการเนื้อหาที่ส่งดังกล่าวที่ได้รับอนุญาตผ่านการทำงานของผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน การอนุญาตดังกล่าวข้างต้นที่ได้รับจากคุณจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณล้างหรือลบเนื้อหาออกจากผลิตภัณฑ์

คุณรับทราบและเข้าใจว่าการประมวลผลและการส่งสัญญานทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์รวมทั้งเนื้อหาที่คุณส่งอาจเกี่ยวข้องกับ (ก) การส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายต่างๆ และ (ข) การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางเทคนิคของเครือข่ายหรืออุปกรณ์เชื่อมต่อ คุณอาจจะลบเนื้อหาที่ส่งออกจากผลิตภัณฑ์ในเวลาใดก็ได้ หากคุณเลือกที่จะลบเนื้อหาที่ส่ง การอนุญาตดังกล่าวข้างต้นจะหมดอายุโดยอัตโนมัติ

 1. การปฏิเสธความรับผิดและสิทธิในการลบของ SERVISHERO

ServisHero ไม่รับรองเนื้อหาที่ส่งหรือความเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำใด และ ServisHero ขอปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งทั้งหมด ทางServisHero ไม่อนุญาตให้ลิขสิทธิ์แก่กิจกรรมที่ละเมิดและการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา และ ServisHero จะลบข้อมูลใด ๆ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) หรือเนื้อหาที่ส่งหากได้รับแจ้งอย่างถูกต้องตาม "เอาลง" ตามขั้นตอนการแจ้งเตือนที่ระบุไว้ในหัวข้อด้านล่าง โพสต์ดังกล่าวหรือเนื้อหาที่ส่งละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทาง ServisHero ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลหรือเนื้อหาที่ส่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ ServisHero จะยุติการเข้าถึงของผู้ใช้หากมีเจตนาที่จะเป็นผู้กระทำการละเมิดซ้ำ ผู้กระทำการละเมิดซ้ำคือผู้ใช้ที่ถูกแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์มากกว่าสองครั้งและ / หรือมีเนื้อหาที่ส่งได้ถูกลบออกจากผลิตภัณฑ์มากกว่าสองครั้ง ServisHero ยังขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจตามดุลยพินิจว่าข้อมูลหรือเนื้อหาที่ส่งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเงื่อนไขการใช้งานเกี่ยวกับการละเมิดทั้งหมดนอกจากนี้การละเมิดลิขสิทธิ์และการละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะสื่อลามก อนาจารหรือหมิ่นประมาทหรือมีความยาวมากเกินไป ทาง ServisHero อาจลบเนื้อหาที่ส่งและ / หรือยุติการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับการอัปโหลดสื่อดังกล่าวที่ละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของเรา

คุณรับทราบและเข้าใจว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ คุณจะได้พบกับเนื้อหาที่ส่งจากหลายแหล่งที่มาและ ServisHero จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความมีประโยชน์ ความปลอดภัยหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งดังกล่าว คุณยังรับทราบและเข้าใจว่าอาจพบกับเนื้อหาที่ส่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพหรือน่ารังเกียจและคุณตกลงที่จะสละสิทธิและขอสละสิทธิ์ตามกฎหมายหรือความเป็นธรรมใด ๆ หรือการแก้ไขความเสียหายที่มีหรืออาจมีกับ ServisHero และตกลงที่จะให้สินไหมทดแทนความเสียหายต่อ เจ้าของ สมาชิก ผู้จัดการ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ตัวแทน บริษัทในเครือและ / หรือผู้ได้รับใบอนุญาตของ ServisHero ภายในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณทั้งหมด

คุณจะรับผิดชอบต่อภาพถ่าย โปรไฟล์และเนื้อหาอื่นๆแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาที่ส่งซึ่งคุณเผยแพร่หรือแสดงบนหรือผ่านผลิตภัณฑ์หรือส่งไปยังผู้ใช้ผู้อื่น ๆ คุณเข้าใจและยอมรับว่า ServisHero อาจตรวจสอบและลบหรือล้างเนื้อหาที่ส่งใด ๆที่ละเมิดข้อตกลงนี้หรือซึ่งอาจเป็นที่น่ารังเกียจ ผิดกฎหมายหรือที่อาจละเมิดสิทธิ์ เป็นอันตรายหรือคุกคามความปลอดภัยของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือคนอื่น ๆ ตามดุลยพินิจโดยไม่มีความผิดใดๆ

 1. ข้อเสนอแนะ

หากคุณส่งหรือถ่ายทอดการสื่อสาร ความคิดเห็น คำถาม ข้อเสนอแนะ หรือสื่อใดๆที่เกี่ยวข้องกับ ServisHero ไม่ว่าจะโดยจดหมาย อีเมล์ โทรศัพท์หรืออื่น ๆ (รวมเรียกว่า "ข้อเสนอแนะ") เกี่ยวกับการเสนอแนะหรือแนะนำเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง คุณลักษณะใหม่หรือการทำงานที่เกี่ยวข้อง ทุกข้อเสนอแนะดังกล่าวและจะไม่ถูกเก็บเป็นความลับและไม่ถือเป็นกรรมสิทธิ์ คุณให้สิทธิ์ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมด ให้ ServisHero มีอิสระที่จะใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยไม่มีแหล่งที่มาหรือไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับคุณ ความคิด ความรู้ แนวความคิด เทคนิคหรือลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆที่มีอยู่ในข้อเสนอแนะ ซึ่งสามารถนำไปจดทะเบียนได้หรือไม่ได้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ

รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพื่อการพัฒนา การผลิต การจ้างผลิต การออกใบอนุญาต การตลาดและการขายทางตรงหรือทางอ้อมของผลิตภัณฑ์และบริการโดยใช้ข้อเสนอแนะดังกล่าว คุณเข้าใจและยอมรับว่า ServisHero ไม่ได้ผูกมัดในการใช้ แสดง การทำซ้ำหรือเผยแพร่ความคิดใด ๆ เช่นความรู้ แนวคิดหรือเทคนิคที่ในข้อเสนอแนะและคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับเช่น การใช้งาน การแสดง การทำสำเนาหรือการเผยแพร่

 1. การบังคับตรวจสอบการบริการของบุคคลที่สาม

ServisHero ใช้เครื่องมือหลากหลาย ด้วยความพยายามที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ หนึ่งในเครื่องมือเหล่านี้คือการสัมภาษณ์และการตรวจสอบประวัติและการระบุตัวตนจากฐานข้อมูลแห่งชาติ (เช่นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ MyKad)

ด้วยการลงทะเบียนเป็นผู้ให้บริการบนผลิตภัณฑ์ คุณยินยอมอนุญาตให้ ServisHero ดำเนินการตรวจสอบประวัติและการยืนยันตัวตนของคุณ คุณให้อำนาจ ServisHero ในการรับรองและการรับประกันของคุณไว้ในที่นี้ และคุณรับทราบว่า ServisHero ขอสงวนสิทธิ์แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการตรวจสอบการแสดงตนดังกล่าวและการรับประกันและดำเนินการตามที่เห็นสมควรตามดุลยพินิจ คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ ServisHero จากการสูญเสียหรือความรับผิดใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการตรวจสอบตัวตน นอกจากนี้คุณเข้าใจและยอมรับว่า ServisHero เสนอบริการการตรวจสอบบุคคลที่สามเพื่อความสะดวกและไม่ได้มีการควบคุมหรือรับผิดชอบใดในเรื่องคุณภาพ ความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของการบริการในการตรวจสอบบุคคลที่สามและ / หรือข้อมูลที่ได้รับจากการบริการการตรวจสอบบุคคลที่สาม ServisHero สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิก ServisHero ของคุณบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับจากการให้บริการในการตรวจสอบบุคคลที่สามนี้

 1. บริการทางเลือกสำหรับบริการการตรวจสอบบุคคลที่สาม

ServisHero ใช้วิธีการหลากหลายด้วยความพยายามที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ หนึ่งในเครื่องมือเหล่านี้จะผ่านการยืนยันตัวตน ยืนยันที่อยู่ ยืนยันหมายเลขประกันสังคม และการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ให้บริการ โดย ServisHero อาจใช้บุคคลที่สามในการยืนยันตัวตนและดำเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

ServisHero ยังอนุญาตให้ผู้ให้บริการแสดงข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของพวกเขาด้วย

ServisHero อาจจัดหาบริการการตรวจสอบบุคคลที่สามอื่นให้กับผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเหล่านี้ในการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว แต่ไม่จำกัดเฉพาะ อาทิ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติอาชญากรรมและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ด้วยการร้องขอที่จะใช้ ลงทะเบียนการใช้งานและ / หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่คุณรับรองและรับประกันว่าคุณและสมาชิกในครัวเรือนของแต่ละคนไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียน งดเว้นการสั่งซื้อหรือการดำเนินการใด ๆ ทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจับกุม กล่าวหากับหรือตัดสินลงโทษในความผิดทางอาญาใด ๆ อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง การล่วงละเมิด การทอดทิ้ง การทุจริตหรือการลักขโมยหรือการกระทำผิดกฎหมาย อันเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของผู้อื่น คุณให้อำนาจ ServisHero ในการเป็นผู้แทนและการรับประกันของคุณไว้ในที่นี้และคุณรับทราบว่า ServisHero ขอสงวนสิทธิ์ อันมิใช่ข้อผูกมัดในการเป็นผู้แทนดังกล่าวและการรับประกันและดำเนินการตามเห็นสมควรตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

หากคุณตัดสินใจที่จะใช้หรือเข้าถึงข้อมูลที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการการตรวจสอบบุคคลที่สามที่นำเสนอผ่านผลิตภัณฑ์ คุณเป็นตัวแทน เข้าใจและยอมรับว่า ServisHero ให้บริการการตรวจสอบบุคคลที่สามนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและไม่ได้มีการควบคุมหรือรับผิดชอบสำหรับคุณภาพ ความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของการให้บริการในการตรวจสอบบุคคลที่สามและ / หรือข้อมูลที่ได้รับจากการให้บริการในการตรวจสอบบุคคลที่สาม นอกจากนี้คุณเข้าใจว่า ServisHero อาจตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากการให้บริการในการตรวจสอบบุคคลที่สามที่ ServisHero ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิก ServisHero ของคุณบนพื้นฐานของข้อมูล คุณยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้กับ ServisHero เป็นส่วนหนึ่งของบริการการตรวจสอบบุคคลที่สามเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องสมบูรณ์และใช้ได้กับคุณ

ผู้ให้บริการสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สามที่ให้บริการการตรวจสอบต่อสาธารณะบน ServisHero หรือไม่ หากคุณตัดสินใจที่จะแบ่งปันข้อมูลใด ๆ จากผู้ให้บริการการตรวจสอบให้กับสาธารณะ คุณเข้าใจว่าข้อมูลในรายงานนั้นอาจเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจของบุคคลอื่นที่จะว่าจ้างคุณในฐานะผู้ให้บริการ คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ ServisHero จากการสูญเสียหรือความรับผิดใด ๆ ที่อาจเกิดจากการแบ่งปันของคุณรายงานนี้ต่อสาธารณะ

 1. ขั้นตอนการถอดละเมิดลิขสิทธิ์

ตามกฎหมายของประเทศไทย ServisHero ได้กำหนดนโยบายในการจัดการการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและเครื่องหมายการค้าที่ถูกกล่าวหาหรือที่เป็นจริง หากคุณเชื่อว่างานของคุณได้ถูกคัดลอกและโพสต์บนผลิตภัณฑ์ในทางที่ละเมิดลิขสิทธิ์และ / หรือการละเมิดเครื่องหมายการค้า โปรดส่งข้อมูลต่อไปนี้ให้กับตัวแทนลิขสิทธิ์ของเรา (1) ใบสำคัญของงานที่มีลิขสิทธิ์และ / หรือเครื่องหมายการค้าที่อ้างว่าถูกละเมิด หรือหากมีหลายงานบนออนไลน์ไซต์เดียวในการการแจ้งเตือนเดียวกัน คุณจะต้องใช้ข้อมูลของงานนั้นๆบนไซต์ ดังนี้ (2) การระบุถึงสื่อที่อ้างว่ากำลังละเมิดหรือส่อไปในทางการละเมิดที่จะถูกลบออกหรือการเข้าเพื่อปิดการใช้งานบนผลิตภัณฑ์และข้อมูลที่เพียงพอที่จะอนุญาตให้ ServisHero ค้นหางานนั้น (3) คำร้องแสดงความเชื่อโดยสุจริตว่าข้อพิพาทนั้น ไม่ได้รับอนุญาตจากลิขสิทธิ์และ / หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้า ตัวแทนหรือกฎหมาย (4) ข้อมูลที่เพียงพอที่จะอนุญาตให้ ServisHero ติดต่อคุณในฐานะผู้ร้องเรียน เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์หากมี เพื่อให้คุณได้รับการติดต่อ (5) ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นสดของบุคคลที่ให้อำนาจในการดำเนินการในนามเจ้าของพร้อมระบุเพิ่มถึงส่วนที่กล่าวหาว่าถูกละเมิด และ (6) คำร้องจากคุณภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่าข้อมูลในรายงานของคุณถูกต้องและคุณเป็นเจ้าของสิทธิหรือมีอำนาจกระทำการในนามของเจ้าของสิทธิ คำร้องจากคุณประกอบด้วยจุดรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นจะถูกเรียกในเอกสารฉบับนี้ว่า "การแจ้งเตือน"

สามารถติดต่อตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ของ ServisHero ผ่านทาง e-mail [email protected].

คุณรับทราบว่าหากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามทั้งหมดที่กำหนดข้างต้น การแจ้งเตือนของคุณอาจไม่มีผลใช้ โดย ServisHero จะลบเนื้อหาที่ละเมิด ถึงแม้จะมีคำแนะนำของ ServisHero ข้างต้น คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการยืนยันว่าการแจ้งเตือนใด ๆที่ส่งให้กับ ServisHero นั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย

เฉพาะเจ้าของลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้รายงานการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านระบบการรายงานของ ServisHero ที่กำหนดไว้ข้างต้น หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้น คุณควรติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้พวกเขาเลือกว่าจะใช้วิธีการที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือไม่

การแก้ไขหรือการยุติของผลิตภัณฑ์

 1. การดัดแปลงหรือการยุติของผลิตภัณฑ์

ServisHero ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติผลิตภัณฑ์ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) เป็นการชั่วคราวหรือถาวร เมื่อใดก็ได้ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจ คุณยอมรับว่า ServisHero จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สาม สำหรับการปรับเปลี่ยนใด ๆ ระงับหรือการหยุดการให้บริการของ ServisHero

 1. การยกเลิกสัญญาโดย SERVISHERO

คุณรับทราบและยอมรับว่า ServisHero มีสิทธิ ( แต่มิใช่ข้อผูกมัด) ในการลบ ยุติหรือยกเลิกการใช้งานบัญชีของคุณ บล็อกอีเมลหรือ IP ของคุณ ยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือยุติการเข้าถึงของคุณ หรือมีส่วนร่วมในการใช้ผลิตภัณฑ์ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) หรือลบและทิ้งเนื้อหาที่ส่งใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ( "การสิ้นสุดการให้บริการ") ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยเหตุผลใด ๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง บัญชีที่ไม่มีการใช้งานหรือ หาก ServisHero เชื่อหรือมีเหตุผลที่จะเชื่อว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดของเงื่อนไขการใช้งานใด ๆ

 1. การยกเลิกสัญญาที่กระทำโดยคุณ

คุณอาจจะยกเลิกการใช้งานของผลิตภัณฑ์และ / หรือยกเลิกเงื่อนไขการใช้งานโดยมีหรือไม่มีสาเหตุเมื่อใดก็ได้ โดยไปที่ลิงค์ในบัญชีของคุณภายใต้หัวข้อ "การตั้งค่าบัญชี" เพื่อ "ปิดบัญชี."

 1. ผลของการยกเลิกสัญญา

เมื่อมีการยกเลิกบัญชี สิทธิในการมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในการเสนอหรือซื้อการบริการและสิทธิของคุณที่จะได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนใด ๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงส่วนลดอ้างอิง โบนัสจูงใจหรือผลตอบแทนพิเศษอื่น ๆ จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ คุณรับทราบและยอมรับว่าสิทธิของคุณจะได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนใด ๆ ที่นี้ตั้งอยู่บนเงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม เงื่อนไขการใช้งานที่แนบมา การใช้งานบัญชีของคุณอย่างต่อเนื่องและการมีส่วนร่วมที่ได้รับอนุญาตในผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่มีการยุติการบัญชี บัญชีของคุณจะถูกปิดใช้งานและคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบัญชีหรือไฟล์ใด ๆ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่ในบัญชีของคุณ ทั้งนี้ข้อมูลที่เหลืออาจยังอยู่ในระบบ ServisHero

เว้นแต่ว่า ServisHero ได้ยกเลิกหรือยุติการใช้งานของคุณบนผลิตภัณฑ์ (ในกรณีนี้ทาง ServisHero ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) หากคุณให้อีเมลที่ถูกต้องระหว่างการลงทะเบียน ทาง ServisHero จะแจ้งให้ทราบถึงการยุติหรือการยกเลิกสัญญาผ่านทางอีเมลดังกล่าวซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อ ServisHero ได้ทำการแจ้งเตือนดังกล่าว

เมื่อมีการยกเลิกการให้บริการ รายละเอียดดังต่อไปนี้จะเกิดขึ้น การอนุญาตทั้งหมดที่คุณได้รับภายใต้ข้อตกลงนี้จะยุติลงทันที และคุณจะต้องทำลายสำเนาข้อมูลทั้งหมดของ ServisHero ทันที (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ลักษณะเฉพาะ(ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) และเนื้อหาอื่น ๆ ในความครอบครองหรือควบคุมของคุณ คุณยังรับทราบและยอมรับว่า ServisHero ไม่ต้องรับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการยกเลิกการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของคุณ เมื่อมีการยกเลิกการให้บริการ ServisHero ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการใช้งานผลิตภัณฑ์สำหรับการวิเคราะห์ภายในและวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บและการอนุญาตที่คุณได้ให้กับ ServisHero ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ServisHero ไม่มีภาระผูกพันในการ ส่งเนื้อหาที่ส่งกลับไปให้คุณ ในหัวข้อ G, J, K, L, M, N, O, Q, R, S, T, U, V, W, และ X จะยังคงอยู่ภายหลังการหมดอายุหรือการสิ้นสุดของผลิตภัณฑ์หรือบัญชีของคุณ

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ สมาชิก บริษัทในเครือ ผู้รับช่วงต่อ กรรมการ ผู้ให้บริการ ซัพพลายเออร์และพนักงานของ ServisHero ที่จากการเรียกร้องหรือคำสั่งใด ๆ รวมทั้งค่าทนายความที่เหมาะสมและค่าใช้จ่ายทางศาลโดยบุคคลที่สามใด ๆ อันเกิดขึ้นจากการยุติการให้บริการ

ลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

 1. SERVISHERO เป็นเจ้าของหรือถือใบอนุญาตของข้อมูลและเครื่องหมายบนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

เนื้อหาบนผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมเนื้อหาที่ส่งทั้งหมด) รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงข้อความซอฟต์แวร์ สคริปต์ กราฟิก รูปภาพ เพลง วิดีโอ อินเตอร์แอคทีฟ และการกดชื่นชอบ ( "ข้อมูล") และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการและโลโก้ที่มี ( "เครื่องหมาย") เป็นเจ้าของโดย ServisHero ขึ้นอยู่กับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา กฎหมายต่างประเทศและอนุสัญญาระหว่างประเทศ เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ชื่อและโลโก้ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของนั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คุณในฐานะเป็นข้อมูลและใช้งานส่วนบุคคลของคุณเท่านั้นและอาจจะไม่ถูกนำไปใช้คัดลอก ทำซ้ำ กระจาย ส่ง ออกอากาศ แสดง จำหน่าย ให้อนุญาตหรือใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยไม่ได้ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ทาง ServisHero ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่จะไม่อนุญาตผลิตภัณฑ์ละข้อมูล คุณตกลงที่จะไม่ใช้ คัดลอกหรือแจกจ่ายข้อมูลอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตที่ชัดแจ้งนี้รวมถึงการใช้ คัดลอกหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ส่งผ่านผลิตภัณฑ์เพื่อจุดประสงค์ทางการค้าใด ๆ หากคุณดาวน์โหลดหรือทำสำเนาของข้อมูลสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่คุณจะต้องรักษาไว้ซึ่งลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์อื่นที่คุณมี คุณตกลงที่จะไม่หลีกเลี่ยง ไม่ปิดการใช้งานหรือขัดขวางคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือคุณลักษณะที่ป้องกันหรือจำกัดการใช้หรือการคัดลอกข้อมูลใด ๆหรือบังคับใช้ข้อจำกัดในการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลในนั้น

 1. การอนุญาตของ SERVISHERO ให้คุณใช้งานข้อมูลและเครื่องหมายต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลและเครื่องหมายของ ServisHero ซึ่งเป็นหรืออาจกลายเป็นหรือได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้าและกฎหมายอื่น ๆ และ ServisHero เป็นเจ้าของและมีสิทธิ์ทั้งหมดในข้อมูลและเครื่องหมายของ ServisHero ตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ServisHero ให้การอนุญาตแบบจำกัด เพิกถอนได้ เปลี่ยนมือไม่ได้ เพื่อการทำซ้ำและแสดงข้อมูลของ ServisHero (ไม่รวมรหัสต้นฉบับของซอฟต์แวร์ใด ๆ ) แก่คุณแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเกี่ยวกับการรเข้าถึงและการมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาจมีข้อมูลของผู้อื่นหรือผู้ให้อนุญาตที่คุณจะต้องไม่คัดลอก แก้ไข แปล เผยแพร่ ออกอากาศ แจกจ่าย ส่งต่อ แสดงหรือขาย

ServisHero อาจอนุญาตให้คุณใช้คุณลักษณะ " Embeddable Player " ซึ่งคุณอาจรวมเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเองเพื่อใช้ในการเข้าถึงสื่อบนผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามหากคุณให้ลิงค์กับผลิตภัณฑ์บนหน้าเว็บใด ๆ ที่มี Embeddable Player ทาง ServisHero ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลิตภัณฑ์ส่วนใดก็ตามได้ทุกเมื่อ

ค่าธรรมเนียม ServisHero

 1. ค่าธรรมเนียมที่ขึ้นจากผู้ให้บริการ

การเข้าร่วม ServisHero การโพสต์บริการและการดูโพสต์บริการนั้นไม่มีค่าใช้จ่าย ทาง ServisHero ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการสำหรับบริการอื่นๆที่ ServisHero จัดหาให้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมสำหรับการติดต่อกับผู้ใช้บริการ การตอบสนองต่องานโดย ServisHero หรือการทำธุรกรรมกับผู้ใช้บริการผ่าน ServisHero ค่าธรรมเนียมอาจถูกหักจากเครดิตที่ซื้อโดยผู้ให้บริการ คุณเข้าใจดีว่าเครดิตนั้นไม่สามารถขอคืนได้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อรหัสที่สูญหายหรือถูกขโมยที่ใช้ในการ 'เติม' เครดิตของบัญชีของคุณ

ServisHero มีบริการพรีเมี่ยมให้กับผู้ให้บริการโดยมีค่าธรรมเนียมและในอนาคตอาจให้บริการเพิ่มเติม เช่น การจัดทำภาษีและทำบัญชีซึ่งผู้ให้บริการสามารถเลือกที่จะซื้อได้ ServisHero ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบริการเหล่านี้ตามดุลยพินิจ

 1. ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้บริการ

การเข้าร่วม ServisHero การดูโพสต์บริการและการเสนอราคาบนบริการนั้นไม่มีค่าใช้จ่าย ปัจจุบัน ServisHero ไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการทำธุรกรรมระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ อย่างไรก็ตาม ServisHero ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมกับผู้ใช้บริการในอนาคตบนพื้นฐานของการทำธุรกรรมและขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้นตามดุลยพินิจ การเปลี่ยนแปลงของนโยบายค่าธรรมเนียมนี้มีผลบังคับใช้หลังจาก ServisHero ทำการโพสต์แจ้งให้ทราบล่วงหน้าสิบสี่วัน (14) ถึงเปลี่ยนแปลงบนผลิตภัณฑ์หลัง

 1. การชำระเงิน

หากเป็นไปได้ คุณตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในบัญชีของคุณขึ้นอยู่กับเงื่อนไขค่าธรรมเนียม การเก็บเงิน และการเรียกเก็บเงินของ ServisHero ที่มีผลบังคับใช้ หากคุณไม่ได้จ่ายเงินตามกำหนดหรือถ้า ServisHero ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต PayPal หรือวิธีการชำระเงินอื่นของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทาง ServisHero ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบัญชีของคุณและยุติเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง คุณยอมรับว่า ServisHero ได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมที่บังคับใช้ ภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นใดจากคุณที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์นี้และค่าธรรมเนียมที่จะถูกเรียกเก็บจากบัตรเครดิตของคุณ PayPal หรือวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ตามเวลาที่คุณจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือลงทะเบียนใช้บริการที่มีค่าธรรมเนียม หากคุณยกเลิกบัญชีของคุณไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม คุณจะไม่ได้รับเงินคืน หากคุณมียอดเงินคงเหลือในบัญชีใด ๆ คุณยอมรับว่า ServisHero อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระดังกล่าวไปยังบัตรเครดิตของคุณหรืออาจเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระดังกล่าวโดยตรงจากคุณ

 1. ภาษี

คุณเข้าใจดีว่าเราทำหน้าที่เพียงเป็นตัวกลางในการจัดเก็บค่าเช่าและค่าธรรมเนียมระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการที่เลือกเป็นคู่สัญญาตามข้อตกลงสำหรับบริการ คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณมีหน้าที่ในการกำหนดความต้องการเกี่ยวกับการรายงานภาษีของคุณเองเพื่อการปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาด้านภาษีเพราะกฎหมายภาษีของรัฐและท้องถิ่นนั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญตามพื้นที่ และเราไม่สามารถและไม่ได้นำเสนอคำแนะนำด้านภาษีให้กับผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการ

 1. นโยบายการคืนเงิน

การขายทั้งหมดใน ServisHero ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถคืนเงินได้

การเจรจาเงื่อนไขการใช้บริการ ข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้ที่ลงทะเบียน

 1. เอกสารเจรจาต่อรองและตัวอย่างสัญญา

เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเจรจาต่อรองและการยืนยันข้อตกลงการให้บริการ ServisHero ได้จัดเตรียมขอบข่ายงานทั่วไปสำหรับการเจรจาต่อรองเงื่อนไขการให้บริการ (เช่น อัตรา) ( "เอกสารการเจรจาต่อรอง") ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนรับทราบและยอมรับว่า (1) พวกเขามีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาทุกประการที่มีอยู่ในขณะนี้หรือที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าเกี่ยวกับบริการที่บังคับใช้ และ (2) หากผู้ใช้ที่ลงทะเบียนต้องการลงนามสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและแสดงถึงการตกลงร่วมกันตามเอกสารเจรจาต่อรอง

คุณไม่ควรเชื่อข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลใดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เอกสารเจรจาต่อรองซึ่งไม่สามารถทดแทนคำแนะหรือหรือคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือกกฎหมายหรืออื่นๆ ServisHero ขอปฏิเสธการรับรองและการรับประกันและความรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการโดยผู้ใช้ที่ใช้ข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลที่นำเสนอหรือจัดหาให้ผ่านผลิตภัณฑ์ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเอกสารเจรจาต่อรอง ServisHero จะไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลที่มีให้บนผลิตภัณฑ์นี้ หากมีสถานการณ์ที่คุณต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ คุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กรุณาอย่าละเลย หลีกเลี่ยงหรือรีรอที่จะขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแม้จะมีข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลที่ได้จัดเตรียมไว้ที่ผลิตภัณฑ์นี้

 1. SERVISHERO มิใช่ภาคีของสัญญาให้บริการใด ๆ

ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแต่ละคนรับทราบและยอมรับว่าServisHero มิใช่ภาคีใด ๆ ในข้อตกลงการบริการโดยวาจาหรือโดยลายลักษณ์อักษร ในเอกสารเจรจาต่อรองหรือในสัญญาใด ๆ ที่ลงนามระหว่างผู้ใช้ที่ลงทะเบียนอันเกียวข้องกับบริการต่าง ๆ นำเสนอทางตรงหรือทางอ้อมผ่านผลิตภัณฑ์

 1. ไม่มีตัวแทนหรือพันธมิตร

ไม่มีตัวแทน พันธมิตร ผู้ร่วมทุนหรือการจ้างงานที่เป็นผลมาจากเงื่อนไขการใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง เอกสารเจรจาต่อรองหรือข้อตกลงการให้บริการ คุณไม่มีอำนาจผูกมัด ServisHero กับส่วนใด ๆ ผู้ให้บริการทุกคนเป็นผู้รับเหมาอิสระ ทั้ง ServisHero และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อาจไม่สั่งการหรือควบคุมกิจกรรมรายวันของอีกฝ่ายหรือสร้างภาระผูกพันใดในนามของผู้อื่น

 1. ข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้ที่ลงทะเบียน

ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างผู้เข้าร่วมในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ การโต้ตอบของคุณกับบุคคลและ / หรือองค์กรที่พบผ่านทางผลิตภัณฑ์ รวมถึงการชำระเงินและประสิทธิภาพการบริการและข้อตกลง เงื่อนไข การรับประกันหรือการเป็นผู้แทนอันเชื่อมโยงกับธุรกรรมหรือการติดต่อดังกล่าว จะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวเท่านั้น คุณควรใช้ความระมัดระวังและควรตรวจสอบหรือสอบถามข้อมูลที่เห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมก่อนดำเนินการทำธุรกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์กับบุคคลที่สาม รวมทั้งไม่ จำกัดเพียงผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

คุณเข้าใจดีว่าการตัดสินใจใช้บริการหรือให้บริการหรือใช้ข้อมูลที่ส่ง รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเพียง การโพสต์ ข้อเสนอ ความต้องการและ/ หรือข้อเสนอแนะอันเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลที่คุณต้องรับผิดชอบเพียงผู้เดียว คุณเข้าใจดีว่า ServisHero ไม่ได้และไม่สามารถเป็นผู้แทนของคุณในการตัดสินใจที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับบนหรือผ่านผลิตภัณฑและ / หรือความถูกต้องหรือความเหมาะสมของคำแนะนำ ข้อมูลหรือคำแนะนำใดๆโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น คุณยอมรับว่า SERVISHERO จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเป็นผลของการทำธุรกรรมหรือการติดต่อดังกล่าว หากมีข้อพิพาทระหว่างผู้เข้าร่วมบนผลิตภัณฑ์หรือระหว่างผู้ใช้ที่ลงทะเบียนหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ และบุคคลที่สาม คุณยินยอมและยอมรับว่า SERVISHERO จะไม่มีส่วนร่วมในภาระผูกพันใด ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างคุณและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์รายอื่นจำนวนหนึ่งคนหรือมากกว่าหนึ่งคนและกับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนหรือบุคคลที่สาม คุณยืนยันที่จะไม่เรียกร้องเอาความ ออกคำสั่งหรือค่าเสียหาย (ที่เกิดขึ้นจริงและผลสืบเนื่อง) อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าวและ / หรือผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการจากเจ้าหน้าที่ทุกประเภทอันเป็นที่รู้จักหรือไม่รู้จัก ที่น่าสงสัยหรือไม่น่าสงสัย ที่คาดการณ์ได้หรือคาดการณ์ไม่ได้ ที่เปิดเผยหรือไม่เปิดเผย จากผู้จัดการ สมาชิก กรรมการ พนักงาน ทนายความ ตัวแทน และผู้รับช่วงต่อของ SERVISHERO

 1. การแก้ไขข้อพิพาท

หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างคุณกับ ServisHero เป้าหมายของเราคือช่วยจัดหาวิธีที่เป็นกลางและมีค่าใช้จ่ายเหมาะสมสำหรับการแก้ไขข้อพิพาทได้อย่างรวดเร็วให้กับคุณ ดังนั้นคุณและ ServisHero ขอยอมรับว่าเราจะแก้ปัญหาข้อเรียกร้อง หรือความขัดแย้งในเชิงกฎหมายหรือความถูกต้องที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงการใช้หรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อ O นี้หรือให้สอดคล้องกับที่เราและคุณเห็นด้วยในเอกสารที่มีลายลักษณ์อักษร โดยก่อนที่จะหันไปยื่นฟ้องอย่างเป็นทางการ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราก่อนโดยตรงเพื่อหาทางแก้ไขโดยอีเมลมาที่[email protected]. เราจะพิจารณาคำร้องที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทผ่านขั้นตอนการระงับข้อพิพาทต่างๆ เช่น การไกล่เกลี่ยหรืออนุญาโตตุลาการอันเป็นทางเลือกให้กับคดีแพ่ง

 1. กฎหมายปกครอง

ข้อตกลงในการใช้งานทุกประการจะได้รับการควบคุมตามกฎหมายของประเทศไทยโดยไม่มีการอ้างอิงถึงความขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมาย คุณยอมรับว่าการเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่คุณอาจมีกับ ServisHero จะต้องได้รับการตัดสินโดยศาลของประเทศไทย

โฆษณาและลิงค์เชื่อมโยงบุคคลที่สาม

 1. โฆษณา

ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นจาก ServisHero อาจได้รับการสนับสนุนโดยรายได้ที่มาจากโฆษณา เช่น ServisHero อาจแสดงโฆษณาและโปรโมชั่นบนการบริการ ลักษณะ โหมดและขอบเขตของการโฆษณาโดย ServisHero บนผลิตภัณฑ์อาจขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง และลักษณะของโฆษณา ไม่จำเป็นต้องมีนัยยะถึงการสนับสนุนของ ServisHero ที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆที่ถูกโฆษณา คุณยอมรับว่า ServisHero จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากคุณโดยที่เป็นผลมาจากการติดต่อหรือการปรากฏของโฆษณาดังกล่าว

 1. ลิ้งค์เชื่อมโยงบุคคลที่สาม รูปแบบการติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์

ผลิตภัณฑ์หรือบุคคลที่สามอาจจะหาลิ้งค์เชื่อมโยง รูปแบบการติดต่อและ / หรือหมายเลขโทรศัพท์ไปยังแหล่งข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเครือข่ายสังคม บล็อกและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันซึ่งคุณสามารถข้าสู่ผลิตภัณฑ์นั้นโดยใช้บัญชีของคุณและเข้าสู่ระบบที่ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามดังกล่าว บางส่วนของผลิตภัณฑ์อาจช่วยให้คุณติดต่อและ / หรือทำธุรกรรมกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าวและช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในบัญชีในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่จะอนุญาตให้กิจกรรมของคุณสามารถใช้ร่วมกับรายชื่อในบัญชีของเว็บไซต์ของคุณของบุคคลที่สาม เพราะ ServisHero ไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์และแหล่งที่มาดังกล่าว คุณยินยอมและยอมรับว่า ServisHero จะไม่รับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ภายนอกหรือแหล่งที่มาดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหา โฆษณาผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการจากผลิตภัณฑ์หรือแหล่งที่มานั้น ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ลิ้งค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ควรทำให้เกิดการพิจารณาหรือตีความถึงการสนับสนุนของ ServisHero ที่มีให้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอผ่านพวกเขา คุณยังรับทราบและยอมรับว่า ServisHero จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือที่ถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหา การโฆษณาผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการที่มีอยู่บนผลิตภัณฑ์หรือทรัพยากรดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนด เงื่อนไขและแนวทางการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างไปจาก ServisHero ในบางสถานการณ์ที่คุณอาจจะถูกโอนไปยังผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามผ่านลิงค์หรือการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามโดยแบบฟอร์มการติดต่อหรือโทรศัพท์ซึ่งอาจดูเหมือนว่าคุณยังคงอยู่ในผลิตภัณฑ์หรือทำธุรกรรมกับ ServisHero อยู่ ในกรณีนี้ ท่านได้รับทราบและยอมรับว่าข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขและนโยบายส่วนตัวของบุคคลที่สามจะถูกนำไปใช้ในสถานการณ์เช่นนี้ การติดต่อและการสื่อสารของคุณผ่านผลิตภัณฑ์กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ ServisHero เกิดขึ้นระหว่างคุณและบุคคลที่สามดังกล่าวเท่านั้น ข้อร้องเรียน ข้อกังวลหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ให้โดยบุคคลที่สามควรจะส่งต่อไปยังบุคคลที่สามดังกล่าวโดยตรง

การรับประกันและการปฏิเสธความรับผิดชอบ

 1. การปฏิเสธความรับผิดชอบของการรับประกัน

คุณยอมรับว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณจะเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต SERVISHERO และเจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ สมาชิก กรรมการ พนักงาน ผู้รับช่วงต่อ ผู้โอน บริษัทลูก บริษัทในเครือ ผู้ให้บริการ ซัพพลายเออร์และตัวแทนขอปฏิเสธการรับประกัน แสดงออก บ่งชี้ ตามกฎหมายหรืออื่น ๆ และจะไม่มีการรับประกัน การรับรองหรือรับประกันใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ บริการที่นำเสนอบนหรือผ่านผลิตภัณฑ์นี้ ข้อมูล สื่อ เนื้อหาที่ส่งอันเกี่ยวข้องกับคุณภาพ ความเหมาะสม ความจริง ความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือวัสดุใด ๆ ที่มีหรือแสดงบนผลิตภัณฑ์นี้ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงวัสดุ, ข้อมูลและเนื้อหาที่ส่งของใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้หรือบุคคลที่สาม เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจน ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ผลิตภัณฑ์นี้ บริการที่นำเสนอบนหรือผ่านผลิตภัณฑ์นี้ ข้อมูล วัสดุ เนื้อหาที่ส่งและข้อมูลใดที่มีหรือแสดงบนผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการจัดหามา "ตามที่เป็น" "ตามที่มี" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น โดยในที่นี้บริษัทปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม ทาง SERVISHERO จะไม่รับประกันความผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องของข้อมูล เนื้อหา วัสดุ สาระของผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาที่ส่ง การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้เซิร์ฟเวอร์ของเราและ / หรือข้อมูลส่วนบุคคลและ / หรือข้อมูลทางการเงินใด ๆ ที่จัดเก็บ ข้อบกพร่อง ไวรัส โทรจันหรือสิ่งที่คล้ายกันซึ่งอาจถูกส่งไปยังหรือส่งผ่านผลิตภัณฑ์โดยบุคคลที่สาม การชะงักหรือยุติการส่งไปยังหรือส่งจากผลิตภัณฑ์ การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายโดยบุคคลที่สาม หรือความสูญเสียหรือความเสียหายใดอันเป็นผลจากการใช้ข้อมูล เนื้อหา วัสดุ สาระของผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาที่ส่ง หรือจากการส่งต่อ โพสต์ ส่งอีเมล์ ถ่ายทอด หรือทำให้มีอยู่บนลิตภัณฑ์ ทาง SERVISHERO ไม่สนับสนุน รับรอง หรือรับผิดชอบผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆที่โฆษณาหรือนำเสนอโดยบุคคลที่สามผ่านผลิตภัณฑ์หรือลิ้งค์เชื่อมโยงไปยังไซต์ที่อยู่ในแบนเนอร์หรือโฆษณาอื่นใด ทาง SERVISHERO จะไม่เป็นภาคีหรือรับผิดชอบการตรวจสอบธุรกรรมใดๆระหว่างคุณและฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรวมถึงผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เช่นเดียวกับการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ คุณควรใช้วิจารณญาณตามความเหมาะสมในการเผยแพร่หรือโพสต์ข้อมูลใดผ่านสื่อหรือในภาวะแวดล้อม

ความรับผิดชอบ

 1. ข้อจำกัดความรับผิด

SERVISHERO หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการ สมาชิก กรรมการ พนักงาน ผู้รับช่วงต่อ ผู้โอน บริษัทในเครือ พันธมิตร ผู้ให้บริการ ผู้จัดหา ทนายความหรือตัวแทนจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ตามมาทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยอุบัติเหตุ เป็นกรณีพิเศษ หรือเป็นการลงโทษ หรือเป็นผลต่อเนื่องมาจาก (1)การเข้าถึงหรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอโดยผู้ให้บริการผ่านทางผลิตภัณฑ์รวมถึงการให้บริการตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นอย่างอิสระ ไม่ว่าข้อตกลงการใช้บริการจะมีผลหรือไม่ (2) ความผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องของข้อมูล เครื่องหมาย เนื้อหา ข้อมูล วัตถุดิบหรือสาระ ผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาที่ส่ง (3) การเข้าถึงหรือใช้เซิร์ฟเวอร์และ / หรือข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด และ / หรือข้อมูลทางการเงินที่จัดเก็บไว้โดยไม่ได้รับอนุญาติ (4) ข้อบกพร่อง ไวรัส โทรจันหรือสิ่งอื่นใกล้เคียงซึ่งอาจถูกส่งไปยังหรือผ่านผลิตภัณฑ์โดยบุคคลที่สาม (5) การหยุดชะงักหรือยุติการส่งไปยังหรือจากผลิตภัณฑ์ (6) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ข้อมูล เนื้อหาข้อมูลวัสดุหรือสาระของผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาที่ส่ง (7) การเจรจาที่ไม่ประสบผลสำเร็จสำหรับบริการ ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างหรือหลังจากการเจรจาต่อรองการบริการหรือการเกิดสัญญาการให้บริการหรือข้อพิพาทใดที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์ (8) การกระทำอันหมิ่นประมาท ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายของบุคคลที่สาม หรือ (9) การใช้งานของข้อมูล เครื่องหมาย เนื้อหา ข้อมูล วัตถุดิบ หรือสาระของผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาที่โพสต์ ส่งอีเมล ถ่ายทอดหรือกระทำบนหรือผ่านผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของการรับประกัน สัญญา

การละเมิด ( รวมถึงความประมาท) หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ๆ ไม่ว่า SERVISHERO จะแนะนำความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ ข้อจำกัดความรับผิดข้างต้นต้องใช้บังคับกับขอบเขตสูงสุดของศาลในเขตอำนาจ ทาง SERVISHERO หรือบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องข้างต้นจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ / หรือการส่งเนื้อหาที่เกินกว่าจำนวนของค่าธรรมเนียมที่จ่ายจริงแก่ SERVISHERO โดยคุณรับทราบและยอมรับว่า SERVISHERO จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ส่งหรือการกระทำหมิ่นประมาท ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายของบุคคลที่สามและความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรือความเสียหายจากที่กล่าวมาตกอยู่กับคุณโดยสิ้นเชิง

นอกจากนี้ คุณยังยอมรับและตกลงว่า SERVISHERO จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่ตามมาใดๆทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยอุบัติเหตุ เป็นกรณีพิเศษ หรือเป็นการลงโทษ หรือเป็นผลต่อเนื่องมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการทำสัญญาใด ๆ ระหว่างผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ผลิตภัณฑ์นี้โดยอิสระ ผลิตภัณฑ์อาจมีลิงค์เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้ควบคุมโดย SERVISHERO และ SERVISHERO จะไม่ควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการปฏิบัติใด ๆของผลิตภัณฑ์บุคคลที่สาม นอกจากนี้ SERVISHERO จะไม่และไม่สามารถตรวจสอบหรือแก้ไขเนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ได้ คุณปลดปล่อย SERVISHERO จากการรับผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์บุคคลที่สาม ดังนั้นโปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายส่วนบุคคลของแต่ละผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่คุณเข้าชม รวมถึงลิงค์เชื่อมโยงที่อยู่บนผลิตภัณฑ์

 1. ข้อ​​ยกเว้นและข้อจำกัด

เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันหรือการจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลต่อเนื่อง ดังนั้นบางส่วนของข้อจำกัดข้างต้นของข้อ 47 อาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

 1. เหตุสุดวิสัย

ServisHero และคุณ ไม่ต้องรับผิดสำหรับความล่าช้าใด ๆ หรือความล้มเหลวในการทำงานภายใต้เงื่อนไขการใช้งานอื่น ๆ มากไปกว่าข้อกำหนดการชำระเงินที่อยู่นอกเหนือการควบคุมและไม่มีความผิดหรือความประมาท สาเหตุดังกล่าวอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว การนัดหยุดงาน ความไม่พร้อมของสาธารณูปโภค ไฟดับ กระทำของพระเจ้า การประกาศสงครามหรือไม่ได้ประกาศ การกระทำของหน่วยงานกำกับดูแลหรือภัยพิบัติระดับชาติ

การให้ความคุ้มครองและการปลดปล่อย

 1. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้กับ เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ สมาชิก บริษัทในเครือ ผู้รับช่วงต่อ กรรมการ ผู้ให้บริการ ซัพพลายเออร์และพนักงานของ ServisHero จากการเรียกร้องความเสียหายตามข้อผูกพัน ความสูญเสีย หนี้สิน ทุนหรือมีหนี้สินและค่าใช้จ่าย (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ) ที่เกิดขึ้นจากการใช้ การเข้าถึงและมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ การที่คุณละเมิดข้อกำหนดในการใช้งานรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวใดๆ ละเมิดต่อสิทธิ์ของบุคคลที่สามรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ใด ๆ ทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว หรือข้อเรียกร้องว่าเนื้อหาที่คุณส่งให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม การป้องกันและการให้ความคุ้มครองนี้จะพ้นจากข้อกำหนดในการให้บริการและการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ

ถ้าคุณมีข้อพิพาทกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หนึ่งคนหรือมากกว่า คุณตกลงที่จะไม่เอาผิดกับเจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ สมาชิก บริษัทในเครือ ผู้รับช่วงต่อ กรรมการ ผู้ให้บริการ ซัพพลายเออร์และพนักงานของ ServisHero จากการเรียกร้องความเสียหาย คำสั่ง ความเสียหาย (ที่เกิดขึ้นจริงและที่เป็นผลต่อเนื่อง) ทุกลักษณะและประเภท การรับทราบหรือไม่รับทราบหรือเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์และ / หรือเนื้อหาที่ส่ง ข้อกำหนดการใช้งานและสิทธิ์และใบอนุญาตใด ๆ ที่ให้ตามข้อตกลงนี้ ไม่สามารถโอนถ่ายหรือส่งมอบจากคุณ แต่จะได้รับมอบหมายจาก SERVISHERO โดยไม่มีข้อจำกัด

ข้อมูลทั่วไป

 1. เงื่อนไขการใช้งานทั้งหมด

เงื่อนไขการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัวและประกาศทางกฎหมายอื่น ๆ หรือนโยบายเพิ่มเติมที่เผยแพร่โดย ServisHero บนผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ ServisHero เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หากข้อกำหนดของเงื่อนไขการใช้งานตกเป็นโมฆะ ความเป็นโมฆะของข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อกำหนดที่เหลือในเงื่อนไขการใช้งานซึ่งจะยังคงมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ

การสละสิทธิ์ของข้อกำหนดของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์เพิ่มเติมหรืออย่างต่อเนื่องของเงื่อนไขดังกล่าวหรือเงื่อนไขอื่นๆ และความล้มเหลว ในการที่ ServisHero ไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ของข้อกำหนดภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของสิทธิหรือข้อกำหนดดังกล่าว

 1. อายุความ

ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ คุณยอมรับว่าประเด็นฟ้องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จะต้องเริ่มภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากที่ประเด็นฟ้องค้างการดำเนินการ มิฉะนั้นประเด็นฟ้องดังกล่าวจะถูกระงับอย่างถาวร

 1. หัวข้อ

หัวข้อของเงื่อนไขการใช้งานมีเพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่มีผลทางกฎหมายหรือทางสัญญา

 1. ไม่มีผู้รับผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

คุณยอมรับว่า ยกเว้นที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในเงื่อนไขในการใช้งานว่าบุคคลที่สามจะไม่มีผลประโยชน์ในเงื่อนไขในการใช้งาน

 1. ข้อสังเกต

คุณยอมรับว่า ServisHero อาจมีการแจ้งเตือนถึงคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานทางอีเมล ทางไปรษณีย์หรือการโพสต์บนผลิตภัณฑ์